Przedstawione powy�ej zdj�cie wykonane zosta�o w 1939 roku. Przedstawia sekretak� Do�wiadczalnych
Warsztat�w Lotniczych, pani� Eugeni�, oraz nieznan� inn� pracowniczk� fabryki. W tle samolot RWD-15 SP-KAT.
Je�eli kto� posiada wi�cej informacji na temat widocznych na zdj�ciu os�b, prosimy o kontakt.
Fotografia pochodzi ze zbior�w Rafa�a Chyli�skiego.


 

Samoloty RWD, produkowane w okresie mi�dzywojennym przez Do�wiadczalne Warszaty Lotnicze by�y (i chyba nadal s�) nabardziej znanymi polskimi samolotami na �wiecie. Mimo to historia Warsztat�w nie doczeka�a si� do tej pory rzetelnego opracowania, poniewa� jedyna podejmuj�ca ca�o�ciowo ten temat ksi��ka ("Samoloty RWD" - Andrzeja Glassa i Leszka Dul�by) ukaza�a si� dwadzie�cia lat temu i si�� rzeczy nie uwzgl�dnia wielu nowych materia��w i opracowa�.

Stanis�aw Wigura, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Jerzy W�drychowski oraz ich wsp�pracownicy nie mog� zosta� zapomnieni. Celem niniejszej witryny jest wi�c przypomnienie ich dzia�alno�ci, ich lotniczego dorobku, oraz mo�liwie jak najwierniejsze odtworzenie historii Do�wiadczalnych Warszat�w Lotniczych.

Za wszelk� okazan� pomoc oraz udost�pnienie wielu �r�d�owych materia��w autor pragnie bardzo serdecznie podzi�kowa� nast�puj�cym osobom: Rafa�owi Chyli�skiemu, Piotrowi Go�dynowi, �ukaszowi Ja�kiewiczowi, S�awomirowi Kunderze, Romanowi Postkowi, Dariuszowi Solarzowi, Piotrowi Wo�niakowi, Wojciechowi Zmy�lonemu oraz Krzysztofowi �urakowskiemu.
   

D�ugo oczekiwana monografia najpopularniejszego polskiego samolotu turystycznego okresu mi�dzywojennego - RWD-13. Autorzy publikacji szczeg�owo odtworzyli dzieje przedwojenne, wojenne oraz powojenne konstrukcji, w Polsce i za granic�.

RWD-13 powsta� w latach 1934-1935. By� on rozwini�ciem challenge'owych RWD-6 i RWD-9 na kt�rych sportowe zwyci�stwa odnie�li Franciszek �wirko ze Stanis�awem Wigur� (1932) i Jerzy Bajan z Gustawem Pokrzywk� (1934).

Samolot�w RWD-13 zbudowano oko�o 90 sztuk. By�y u�ytkowane w 12 krajach, w tym w 10 w lotnictwie wojskowym. Warto wspomnie�, i� jeden egzemplarz RWD-13 znajduje si� w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, drugi za�, lataj�cy, w Museu Asas de um Sonho w Itu k. Sao Paulo w Brazylii.

Ksi��ka liczy 116 stron, w tym 16 z sylwetkami barwnymi. Zawiera ponad 200 czarno-bia�ych (w wi�kszo�ci nie publikowanych) fotografii. Oprawa mi�kka, papier kredowy, format A4.

Ksi��k� mo�na naby� w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Cena: 40 z�.


W zwi�zku z cz�stymi przypadkami nielegalnego kopiowania zamieszczonych na naszej stronie zdj��, zmuszeni jeste�my opiecz�towa� je widocznym symbolem �r�d�a pochodzenia.

Numerous cases of illegal copying and distribution of pictures presented on our website necessitated the use of watermarking revealing their source.

Suite aux nombreux cas de copie ill�gale de photos pr�sent�es sur notre site, nous sommes contraints de les marquer d'un filigrane indiquant leur origine

 

Nowo�ci na stronie:

20.12.2011: Uzupe�nienie biografii Andrzeja Anczutina
24.01.2012: Uzupe�nienie bibliografii

 
 
Airshow Pictures and Aviation Photography by Adam Wiktor Kamela
 
 

 

 

Wyszukiwarka:

   UWAGA: Prosz� nie wpisywa� polskich znak�w !

 

Bibliografia:

praca zbiorowa - Pi�tnastolecie LOPP, wydanie specjalne, Zarz�d G��wny LOPP, Warszawa 1938
praca zbiorowa - Warszawa we wrze�niu 1939 roku - Obrona i �ycie codzienne, wydanie I, Rytm, Warszawa 2004
Berkowicz Magdalena - Stefania Wojtulanis-Karpi�ska "Aviomama", wydanie I, ZP Grupa, Warszawa 2009
Chorzewski Kazimierz - Z dawnych lot�w, wydanie I, MON, Warszawa 1975
Cynk Jerzy B. - Polskie lotnictwo my�liwskie w boju wrze�niowym, wydanie I, AJ Press, Gda�sk 2000
Damsz Jerzy - Lwowskie Puchacze - wspomnienia lotnika, wydanie I, Znak, Krak�w 1989
Dul�ba Leszek, Glass Andrzej - Samoloty RWD, wydanie I, WKi�, Warszawa 1983
Glass Andrzej, Chwa�czyk Tadeusz - Samoloty PWS, wydanie I, WKi�, Warszawa 1990
Glass Andrzej - Wrze�niowe straty, wydanie I, Mirage, Warszawa 2001
Glass Andrzej - Antoni Kocjan szybowce i walka z broni� "V", wydanie I, MLP, Krak�w 2002
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom I, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2004
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom II, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2007
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom III, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2008
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopa�ski - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 1, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2009
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopa�ski - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 2, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2011

Glass Andrzej, Wo�niak Piotr - Samolot turystyczny RWD-13, wydanie I, MLP, Krak�w 2004
Gretzyngier Robert, Matusiak Wojtek, W�jcik Waldemar, Zieli�ski J�zef - Ku czci poleg�ych lotnik�w 1939 - 1945, wydanie I, Altair, Warszawa 2006
Janczak Andrzej R. - Przez ciemni� nocy, wydanie I, Redakcja Przegl�du WLiOP, Pozna� 1997
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom I, wydanie I, VEDA, Warszawa 1996
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom II, wydanie I, VEDA, Warszawa 1997
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom IV, wydanie I, VEDA, Warszawa 1999
K�dzierski Janusz - Z kabiny obserwatora, wydanie II, MON, Watszawa 1975
Kochanowski Marek - Historia Aeroklubu Gda�skiego, wydanie I, Gda�sk 1999
Krzy�an Marian - Mi�dzynarodowe turnieje lotnicze 1929 - 1934, wydanie I, WKi�, Warszawa 1988
�ozi�scy Maja i Jan - Sport lotniczy w przedwojennej Polsce, wydanie I, Tenten, Warszawa 1994
Malak Edward - Prototypy samolot�w bojowych, Polska 1936-1939, wydanie I, Uniwersytet Wroc�awski, Wroc�aw 1990
Meisner Janusz - �wirko i Wigura, wydanie II, Iskry, Warszawa 1965
Morga�a Andrzej - Samoloty wojskowe w Polsce 1924 - 1939, wydanie I, Bellona, Warszawa 2003
Olejko Andrzej - Szybowce nad Bieszczadami, wydanie I, Bosz, Lesko 1998
Onoszko Aleksander - Mimo wszystko lata�, wydanie I, Altair, Warszawa 1993
Prauss Stanis�aw - Z Zakopanego do Staglane, wydanie I, Zak�ad Narodowy im. Ossoli�skich, Wroc�aw 1996
Rychter Witold - Skrzydlate wspomnienia, wydanie I, WK�, Warszawa 1980
Schier Wac�aw - Challenge sukces RWD, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
Solak Boles�aw Jan - Joga s�o�ca, wydanie I, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszk�w 1994
So�tyk Tadeusz - Dwa �ywio�y, dwie pasje, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
So�tyk Tadeusz - B��dy i do�wiadczenia w konstrukcjach lotniczych, wydanie I, WKi�, Warszawa 1986
Subotkin Wac�aw - Z kart historii polskiego lotnictwa, wydanie I, KAW, Szczecin 1985
Zielezi�ski J�zef - Wszystko ju� by�o ..., wydanie I, Przegl�d Lotniczy / Aviation Revue, Warszawa 2003
�wirko Henryk - Zwyci�zca turnieju, wydanie I, Echo, Warszawa 2002