Pracownicy D.W.L. przed wej�ciem g��wnym do Warsztat�w - fotografia wykonana podzczas uroczysto�ci ods�oni�cia tablicy upami�tniaj�cej osi�gni�cia sportowe Franciszka �wirki, Stanis�awa Wigury, Jerzego Bajana i Stanis�awa Skar�y�skiego