Produkcja samolot�w i szybowc�w w S.L. i D.W.L.
1939

Uwaga:
Kursyw� i zielonym kolorem oznaczono dane przypuszczalne, wynikaj�ce z analizy dotychczas odnalezionych dokument�w oraz konfrontacji tych�e dokument�w z opublikowanymi wcze�niej opracowniami. Wymagaj� one jednak dalszej weryfikacji i mog� w ka�dej chwili ulec zmianie. W �adnym wypadku nie nale�y ich traktowa� jako dane definitywne i ca�kowicie potwierdzone.

Numer fabryczny Typ samolotu lub szybowca Znaki rejestracyjne

Uwagi

Kol.
egz.

1939

306

RWD-21
SP-BPE
  1

307

RWD-13
SP-BTH
  79

308

?
?
9) ...

309

?
?
9) ...

310

?
?
9) ...

311

RWD-17 W
-
wojskowy 28

312

RWD-17 W
-
wojskowy 29

313

RWD-17 W
-
wojskowy 30

314

RWD-17 W
-
wojskowy 31

315

RWD-17 W
-
wojskowy 32

316

?
?
9) ...

317

?
?
9) ...

318

RWD-13
-
wojskowy 80

319

?
?
9) ...

320

?
?
9) ...

321

?
?
9) ...

322

?
?
9) ...
323
?
?
9) ...
324
?
?
9) ...
325
?
?
9) ...
326
?
?
9) ...
327
RWD-21
SP-BRE
  2
328
RWD-21
SP-BRF
  3
329
RWD-21
SP-BRG
  4
330
RWD-21
SP-BRH
  5
331
RWD-21
SP-BRM
  6
332
RWD-21
SP-KAR
  7
333
RWD-15 (?)
?
  3
334
RWD-15 (?)
?
  4
335
RWD-15 bis
SP-KAT
  5
336
RWD-15 (?)
?
  6
337
RWD-15
SP-ALA
  7
338
?
?
  ...
339
?
?
  ...
340
?
?
  ...
341
?
?
  ...
342
?
?
  ...
343
?
?
  ...
344
?
?
  ...
345
?
?
  ...
346
RWD-17 bis (?)
-
 nie uko�czony 33

Przypisy:

9W roku 1939 wyprodukowano conajmniej 4 egzemplarze RWD-13. Jeden z nich mia� numer fabryczny 307 i rejestracj� SP-BTH. Pozosta�e nosi�y nast�puj�ce znaki rejestracyjne: SP-BNX, SP-BNY i SP-BOK. Ponadto DWL wykona�y 1 maszyn� dla wojska. Nosi�a ona numer fabryczny 318. W tym samym roku wyprodukowano r�wnie� co najmniej 3 RWD-13S: SP-WTN, SP-BJO, SP-BJR, 1 RWD-13 TS: SP-BNS, oraz rozpocz�to produkcj� seryjn� samolot�w RWD-16 bis, z kt�rych co najmniej trzy trafi�y do r�k w�a�cicieli ju� w styczniu i w lutym. Bior�c pod uwag� fakt, �e w chwili wybuchu wojny 6 sztuk RWD-13 znajdowa�o si� w budowie, mo�na przypuszcza�, �e wytw�rnia rozpocz�a budow� conajmniej kilku seryjnych egzemplarzy RWD-16 bis. Nie wiadomo jednak czy wszystkie one zosta�y uko�czone przed 1 wrze�nia 1939 roku. Pr�cz tego zbudowano jeden prototyp samolotu RWD-23 (SP-BPO) oraz rozpocz�to budow� drugiego.

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2009, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.