RWD-1

RWD-1

Wzrost zainteresowania lotnictwem, szczeg´┐Żlnie w´┐Żr´┐Żd m´┐Żodzie´┐Ży, spowodowa´┐Ż na prze´┐Żomie lat 1927/1928 gwa´┐Żtowny rozw´┐Żj sieci aeroklub´┐Żw regionalnych. Do istniej´┐Żcego ju´┐Ż od 1919 roku o´┐Żrodka lotniczego w Poznaniu do´┐Ż´┐Żczy´┐Ży nast´┐Żpuj´┐Żce aerokluby: Warszawski - 17 pa´┐Żdziernika 1927 r., Krakowski - 30 stycznia 1928 r., Lwowski - 28 lutego 1928 r. oraz Pozna´┐Żski - 17 pa´┐Żdziernika 1928 r. Poniewa´┐Ż skupia´┐Ży si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie wok´┐Ż ´┐Żrodowisk studenckich, nazywano je pocz´┐Żtkowo "akademickimi".

Data oblotu:
wrzesie´┐Ż 1928

Wyprodukowano:
1 sztuk´┐Ż

Konstruktorzy:
Stanis´┐Żaw Rogalski
Stanis´┐Żaw Wigura
Jerzy Drzewiecki

Stanislaw Rogalski
Stanislaw Wigura
Jerzy Drzewiecki


Samolot turystyczno-sportowy

 

RWD-1

O ile z zapa´┐Żem i werbowaniem m´┐Żodych do latania nie by´┐Żo problemu, o tyle sprawa sprz´┐Żtu umo´┐Żliwiaj´┐Żcego szkolenie przedstawia´┐Ża si´┐Ż znacznie gorzej . W owym czasie bowiem jedynym mo´┐Żliwym dostawc´┐Ż samolot´┐Żw by´┐Żo wojsko, kt´┐Żre mog´┐Żo ofiarowia´┐Ż jedynie dwup´┐Żatowce typu Hanriot H-28 lub Caudron G-3. Maszyny te, ze wzgl´┐Żdu na ich zawodno´┐Ż´┐Ż, pozwala´┐Ży tylko na podstawowe szkolenie: starty, l´┐Żdowania oraz rundy w najbli´┐Ższych okolicach lotniska. O wykonywaniu dalszych przelot´┐Żw nie mog´┐Żo by´┐Ż mowy.

Aby sprosta´┐Ż temu problemowi, ´┐Żwcze´┐Żni studenci Wydzia´┐Żu Mechaniki Politechniki Warszawskiej, Stanis´┐Żaw Rogalski, Stanis´┐Żaw Wigura i Jerzy Drzewiecki, rozpoczeli pod koniec 1927 roku prace nad samolotem turystycznym umo´┐Żliwiaj´┐Żcym bezpieczne pokonywanie wi´┐Żkszych dystans´┐Żw. Od pierwszych liter nazwisk konstruktor´┐Żw otrzyma´┐Ż on nazw´┐Ż RWD. Pr´┐Żby przeprowadzone w Instytucie Aerodynamicznym Politechniki Warszawskiej wykaza´┐Ży wyj´┐Żtkowo du´┐Ż´┐Ż doskona´┐Żo´┐Ż´┐Ż aerodynamiczn´┐Ż makiety samolotu - wynosi´┐Ża ona 12.

Uk´┐Żad nowej konstrukcji inspirowany by´┐Ż samolotami turystycznymi W. Messerschmita, ale nie tylko. Wykorzystano tak´┐Że ´┐Żwie´┐Że do´┐Żwiadczenia Stanis´┐Żawa Rogalskiego i Stanis´┐Żawa Wigury zdobyte podczas ich prac nad projektem konstrukcyjnym pi´┐Żciomiejscowego samolotu pasa´┐Żerskiego Stemal-VII, opracowanego przez in´┐Ż. Stefana Malinowskiego, kt´┐Żry to na pocz´┐Żtku 1927 roku zatrudni´┐Ż obu student´┐Żw do dalszych prac nad swoj´┐Ż koncepcj´┐Ż.

Z pocz´┐Żtkiem roku 1928 Warsztaty Sekcji Lotniczej KMSPW, mieszcz´┐Żce si´┐Ż w podziemiach Politechniki Warszawskiej, przyst´┐Żpi´┐Ży - dzi´┐Żki finansowemu wsparciu LOPP - do budowy dw´┐Żch egzemplarzy awionetki RWD. Pierwszy z nich (SL-12) przeznaczony by´┐Ż do pr´┐Żb statycznych, a drugi (SL-13) do wykonywania lot´┐Żw. Uko´┐Żczony w lecie tego samego roku prototyp RWD zosta´┐Ż oblatany we wrze´┐Żniu przez Jerzego Drzewieckiego na lotnisku mokotowskim w Warszawie. Nieco wcze´┐Żniej natomiast przeprowadzono pr´┐Żb´┐Ż statyczn´┐Ż na SL-12. Mia´┐Ża ona miejsce 22 sierpnia 1928 roku.

RWD-1

Nowy samolot mia´┐Ż pewne mankamenty. Jego ci´┐Żar rzeczywisty by´┐Ż wi´┐Żkszy o 20 kilogram´┐Żw od zak´┐Żadanego. Drug´┐Ż, bardzo dolegliw´┐Ż wad´┐Ż, by´┐Żo nieco asymetryczne usytuowanie cylindr´┐Żw silnika "ABC Scorpion II". Uniemo´┐Żliwia´┐Żo ono dok´┐Żadne wywa´┐Żenie nap´┐Żdu samolotu, co z kolei poci´┐Żga´┐Żo za sob´┐Ż nadmierne drgania i zu´┐Żywanie si´┐Ż konstrukcji p´┐Żatowca. Jak wspomina Leszek Dul´┐Żba taki stan rzeczy grozi´┐Ż rozklejeniem si´┐Ż, luzami na sworzniach oraz powstawaniem zm´┐Żczeniowych p´┐Żkni´┐Ż´┐Ż oku´┐Ż. Pr´┐Żbowano temu zaradzi´┐Ż poprzez usztywnienie kad´┐Żuba kosztem lekkiego wzrostu ci´┐Żaru samolotu. Zabieg ten niewiele pom´┐Żg´┐Ż. Z tego powodu RWD nie by´┐Ż zbyt cz´┐Żsto u´┐Żywany.

W dniach od 29 pa´┐Żdziernika do 1 listopada 1928 roku, pilotowany przez Zbigniewa Babi´┐Żskiego prototyp RWD wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w II Krajowym Konkursie Awionetek zorganizowanym w Warszawie. Niestety, na skutek awarii zawodnego do´┐Ż´┐Ż silnika, samolot nie zdo´┐Ża´┐Ż uko´┐Żczy´┐Ż zawod´┐Żw. Mimo to zwr´┐Żci´┐Ż na siebie uwag´┐Ż prostot´┐Ż konstrukcji, lekko´┐Żci´┐Ż, tanio´┐Żci´┐Ż eksploatacji, ´┐Żatwo´┐Żci´┐Ż obs´┐Żugi, dobrymi w´┐Żasno´┐Żciami lotnymi oraz... demonta´┐Żem i monta´┐Żem p´┐Żatowca wynosz´┐Żcym zaledwie siedem minut. Te wszystkie walory spowodowa´┐Ży przyznanie w II KKA specjalnej nagrody dla awionetki RWD za oryginaln´┐Ż konstrukcj´┐Ż i opracowanie techniczne wykraczaj´┐Żce ponad przeci´┐Żtny poziom.

RWD-1

W roku 1929 samolot - ju´┐Ż jako RWD-1 - otrzyma´┐Ż rejestracj´┐Ż SP-ACC. W marcu wykonano na nim rajd dooko´┐Ża Polski.

Zim´┐Ż 1929/1930 konstrukcja p´┐Żatowca stoj´┐Żcego w dosy´┐Ż wilgotnym hangarze zacz´┐Ża butwie´┐Ż. Sposoby zabezpieczania p´┐Żatowc´┐Żw przed szkodliwym wp´┐Żywem warunk´┐Żw atmosferycznych nie by´┐Ży jeszcze w owym czasie znane. Na domiar z´┐Żego do wn´┐Żtrza nieu´┐Żywanej maszyny dosta´┐Ży si´┐Ż myszy, kt´┐Żre przegryz´┐Ży d´┐Żwigar skrzyd´┐Ża. Najwyra´┐Żniej uzna´┐Ży, ´┐Że b´┐Żdzie to najodpowiedniejsze dla nich miejsce na za´┐Żo´┐Żenie gniazda. Mysie plany jednak nie powiod´┐Ży si´┐Ż - powa´┐Żnie uszkodzona konstrukcja samolotu przes´┐Żdzi´┐Ża ostatecznie o jego rych´┐Żej kasacji. By´┐Ż mo´┐Że wydarzenie to sk´┐Żoni´┐Żo p´┐Żniej konstruktor´┐Żw do tego by na terenie Do´┐Żwiadczalnych Warsztat´┐Żw Lotniczych zamieszka´┐Ż kot Witolda Rychtera nosz´┐Żcy imi´┐Ż "Kofcio"...

Konstrukcja RWD-1, mimo r´┐Żnych wad, okaza´┐Ża si´┐Ż dobr´┐Ż koncepcj´┐Ż. By´┐Ża ona dalej rozwijana staj´┐Żc si´┐Ż ´┐Żr´┐Żd´┐Żem inspiracji nast´┐Żpnych wsp´┐Żlnych konstrukcji Rogalskiego, Wigury i Drzewieckiego: RWD-2, RWD-3, RWD-4 i RWD-7.

Dane techniczne RWD-1

Rozpi´┐Żto´┐Ż´┐Ż: 9,8 m   Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż minimalna: 65 km/h
D´┐Żugo´┐Ż´┐Ż: 6,0 m   Wznoszenie:  1,8 m/s
Wysoko´┐Ż´┐Ż: 1,7 m   Pu´┐Żap:  1950 m
Powierzchnia no´┐Żna: 13,6 m2   Zasi´┐Żg:  500 km
Masa w´┐Żasna: 190 kg   Rozbieg: 100 m
Masa u´┐Żyteczna: 180 kg   Dobieg: 130 m
Masa ca´┐Żkowita: 370 kg   Zu´┐Życie paliwa: 9 l/h
Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż maksymalna: 135 km/h   Maksymalny czas trwania lotu: ... h
Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż przelotowa: 115 km/h   Silnik ABC Scorpion II o mocy: 34 KM


   

  

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.