HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-13

RWD-13S (SP-BMY), nr fabr. 231, wyprodukowany w 1937 roku. Samolot ten by� jedn� ze 127 maszyn przekazanych aeroklubom i szko�om pilot�w przez LOPP podczas uroczysto�ci maj�cej miejsce 26 wrze�nia tego samego roku na Lotnisku Mokotowskim w Warszawie. Egzemplarz ten nale�a� do Szko�y Pilot�w w Mas�owie i nosi� nazw� "DAR DUCHOWIE�STWA DIECEZJI KIELECKIEJ", widoczn� na dolnej cz�ci kad�uba.

Uwag� zwraca podw�jny reflektor umieszczony w prawym, g�rnym rogu skrzyd�a.

We wrze�niu 1939 roku zosta� ewakuowany do Rumunii, gdzie pod koniec czerwca 1940 r. trafi� do Eskadry Lotnictwa Sanitarnego. Otrzyma� rumu�sk� rejestracj� YR-INT oraz wojskowy numer "2". Z kolei w kwietniu 1942 r. zosta� przydzielony do 108 Eskadry Sanitarnej Transportu Lekkiego, w sk�adzie kt�rej zaw�drowa� a� pod Stalingrad.

W roku 1947 samolot powr�ci� do Polski. Dwa lata p�niej zosta� przebudowany z wersji sanitarnej na turystyczn�. Otrzyma� w�wczas znaki rejestracyjne SP-MSZ. Ze wzgl�d�w polityczno-propagandowych zmieniono mu "przy okazji" nazw� typu z RWD-13S na LWD-13. Ministerstwo Spraw Zagranicznych u�ywa�o go do lot�w kurierskich do roku 1955, kiedy to zosta� skasowany.

 

(zdj�cie: Skrzydlata Polska)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.