HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
RWD-23


Data oblotu:
Grudzie� 1938

Wyprodukowano:
1 sztuk�

Konstruktor:
Andrzej Anczutin


Samolot szkolny

 

W roku 1937 Do�wiadczalne Warszaty Lotnicze zaprzesta�y produkcji samolotu szkolnego RWD-8. W rok p�niej uczyni�a to samo Podlaska Wytw�rnia Samolot�w. W tym czasie pojawi�y si� w innych krajach samoloty szkolne o uk�adzie dolnop�ata. W roku 1938 podj�to  wi�c w DWL decyzj� o opracowaniu tego rodzaju maszyny, kt�ra sta�a by si� jednocze�nie nast�pc� RWD-8. Prac� t� rozpocz�to we wrze�niu tego samego roku, powierzaj�c j� Andrzejowi Anczutinowi. Nowy projekt otrzyma� oznaczenie RWD-23. Zajmowa�o si� nim w przybli�eniu 6 - 10 pracownik�w biura konstrukcyjnego.

Aby samolot by� tani w budowie i eksploatacji Andrzej Anczutin zdecydowa� si� na konstrukcj� drewnian� i na silnik o ma�ej mocy. Jego �o�e zaprojektowa� Tadeusz Chyli�ski. Prototyp RWD-23, przy budowie kt�rego zatrudnionych by�o 10 - 14 robotnik�w, zosta� oblatany w grudniu 1938 r. przez Eugeniusza Przysieckiego. Otrzyma� on znaki rejestracyjne SP-BPO. Wiosn� i latem 1939 r. przeprowadzono pr�by w locie, kt�re wykaza�y dobre w�asno�ci pilota�owe samolotu. W lecie tego samego roku podj�to budow� drugiego prototypu RWD-23, zmodyfikowanego na podstawie wynik�w bada� pierwszego egzemplarza. W tym samym czasie LOPP z�o�y�a zam�wienie na dziesi�� maszyn tego typu. Wybuch wojny uniemo�liwi� realizacj� tego zam�wienia.

Z jednoosobow� za�og� RWD-23 m�g� wykonywa� akrobacj�. W lipcu 1939 roku samolot zosta� zaprezentowany podczas odbywaj�cego si� w Toruniu Zlotu do Morza, zorganizowanego przez Aeroklub Pomorski.

Prototyp RWD-23 sp�on�� 1. wrze�nia 1939 r. podczas bombardowania ITL, kt�re mia�o miejsce oko�o godziny 17-tej. Drugiego prototypu nie zdo�ano uko�czy� przed wybuchem wojny.
   

Dane techniczne RWD-23:

Rozpi�to��: 11,1 m   Pr�dko�� minimalna: 65 km/h
D�ugo��: 8,0 m   Wznoszenie:  2,6 m/s
Wysoko��: 1,9 m   Pu�ap:  3500 m
Powierzchnia no�na: 16 m2   Zasi�g:  450 km
Masa w�asna: 325 kg   Rozbieg: ... m
Masa u�yteczna: 225 kg   Dobieg: ... m
Masa ca�kowita: 550 kg   Zu�ycie paliwa: 14 l/h
Pr�dko�� maksymalna: 171 km/h   Maksymalny czas trwania lotu: 3,2 h
Pr�dko�� przelotowa: 150 km/h   Silnik Walter Mikron II o mocy: 60 KMTeksty i opracowanie: (c) 2003 - 2010, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.