RWD-7


   

Zach´┐Żceni dobrymi wynikami osi´┐Żgni´┐Żtymi przez RWD-2 i RWD-4, Stanis´┐Żaw Rogalski, Stanis´┐Żaw Wigura i Jerzy Drzewiecki postanowili wykorzysta´┐Ż swoje dotychczasowe do´┐Żwiadczenia do skonstruowania lekkiego samolotu rekordowego, kt´┐Żremu nadano oznaczenie RWD-7. Numer typu nie wynika´┐Ż tym razem z numeracji kolejnej konstrukcji opracowanej przez tr´┐Żjk´┐Ż in´┐Żynier´┐Żw, ale odnosi´┐Ż si´┐Ż do wsp´┐Żczynnika obci´┐Ż´┐Żenia niszcz´┐Żcego nowego samolotu. Wynosi´┐Ż on w´┐Ża´┐Żnie 7. Prace nad now´┐Ż konstrukcj´┐Ż rozpocz´┐Żto w lutym 1931 roku. Budowa maszyny by´┐Ża subwencjonowana przez Ministerstwo Komunikacji.

Data oblotu:
lipiec 1931

Wyprodukowano:
1 sztuk´┐Ż

Konstruktorzy:
Stanis´┐Żaw Rogalski
Jerzy Drzewiecki
Stanis´┐Żaw Wigura

Stanislaw Rogalski
Jerzy Drzewiecki


Samolot rekordowy

 

Nowy p´┐Żatowiec, nosz´┐Żcy rejestracj´┐Ż SP-AGH oraz numer fabryczny 36, oblata´┐Ż ju´┐Ż pod koniec lipca 1931 roku Jerzy Drzewiecki. Aby uzyska´┐Ż mo´┐Żliwie jak najmniejsz´┐Ż wag´┐Ż samolotu, ograniczono si´┐Ż do wypoliturowania cz´┐Żci drewnianych i po´┐Żo´┐Żenia bezbarwnego lakieru na p´┐Ż´┐Żcienne pokrycia skrzyde´┐Ż.

W po´┐Żudnie 7 sierpnia 1931 r. kpt. Franciszek ´┐Żwirko wraz ze Stanis´┐Żawem Praussem wystartowali do pr´┐Żby pobicia rekordu wysoko´┐Żci dla samolot´┐Żw o masie nie wi´┐Żkszej jak 280 kg. Stanis´┐Żaw Prauss tak wspomina: "Polecia´┐Żem zatem ze ´┐Żwirk´┐Ż na ten rekordowy lot, a wyb´┐Żr pad´┐Ż na mnie, poniewa´┐Ż by´┐Żem l´┐Żejszy nawet od Antosia Kocjana, kt´┐Żry za g´┐Żodomora uchodzi´┐Ż. Przygotowali nas na t´┐Ż wypraw´┐Ż starannie, nawet aparaty tlenowe dostali´┐Żmy, tylko ubrania musia´┐Ży by´┐Ż jak najl´┐Żejsze, ´┐Żeby t´┐Ż par´┐Ż metr´┐Żw wysoko´┐Żci zdoby´┐Ż. Lot by´┐Ż wspania´┐Ży, pogoda s´┐Żoneczna, troch´┐Ż zimno, na 4000 metr´┐Żw zacz´┐Żli´┐Żmy korzysta´┐Ż z tlenu, ale co´┐Ż mi nie smakowa´┐Ż. Ko´┐Żo 6000 metr´┐Żw, kiedy Warszawa i Modlin le´┐Ża´┐Ży pod naszymi nogami, samolocik zdecydowa´┐Ż, ´┐Że ju´┐Ż do´┐Ż´┐Ż i nawet Ry´┐Ży (przezwisko ´┐Żwirki) nie m´┐Żg´┐Ż nic wi´┐Żcej poradzi´┐Ż - po p´┐Żgodzinie usiedli´┐Żmy z powrotem przed hangarem. Czu´┐Żem si´┐Ż co´┐Ż nie bardzo, jakbym zjad´┐Ż co´┐Ż niedobrego... siedzia´┐Żem jednak cicho, ´┐Żeby si´┐Ż nie ´┐Żmieli, ale ´┐Żwirko zacz´┐Ż´┐Ż pierwszy, ´┐Że ten tlen by´┐Ż co´┐Ż nie tego. Wi´┐Żc i ja doda´┐Żem, ´┐Że raczej ´┐Żmierdzia´┐Ż jak zgni´┐Ża kapusta. No i sprawa si´┐Ż wyda´┐Ża: dostarczone butle gazu okaza´┐Ży si´┐Ż puste, a ´┐Że przyjaciele nie chcieli odk´┐Żada´┐Ż lotu, kt´┐Żry´┐Ż z nich, my´┐Żl´┐Ż, ´┐Że by´┐Ż to Pysio, zdecydowa´┐Ż, ´┐Żeby butle nape´┐Żni´┐Ż gazem przemys´┐Żowym, z butli od aparatu do spawania!! Kiedy odczytano barometrowy wykres, okaza´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że byli´┐Żmy co´┐Ż metr poni´┐Żej 6000 mter´┐Żw1. Rekord by´┐Ż zatem dobrze pobity, niestety nie zosta´┐Ż zatwierdzony przez FAI, bo barometr pisa´┐Ż atramentem na papierze, a powinno by´┐Ż wydrapane na zakopconym papierze. I tak omin´┐Ż´┐Ż mnie zaszyt figurowania w rejestrach mi´┐Żdzynarodowych ..."

RWD-7

Nieco wi´┐Żcej szcz´┐Żcia mieli Jerzy Drzewiecki z Jerzym W´┐Żdrychowskim. Pobity przez nich pi´┐Ż´┐Ż dni p´┐Żniej rekord pr´┐Żdko´┐Żci w II klasie samolot´┐Żw turystycznych, wynosz´┐Żcy 178 km/h, zosta´┐Ż tym razem uznany. Jeszcze w tym samym miesi´┐Żcu ten "niebywale przyjemny samolot", b´┐Żd´┐Żcy w zasadzie zmodyfikowan´┐Ż wersj´┐Ż RWD-2, wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w III Locie Po´┐Żudniowo-Zachodniej Polski. R´┐Żwnie´┐Ż na RWD-7 Jerzy Drzewiecki wystartowa´┐Ż 25 wrze´┐Żnia w IV Krajowym Konkursie Samolot´┐Żw Turystycznych, zajmuj´┐Żc sz´┐Żste miejsce.

Wiosn´┐Ż i latem 1932 roku prototypu RWD-7 u´┐Żywa´┐Ż Franciszek ´┐Żwirko do przelot´┐Żw mi´┐Żdzy D´┐Żblinem a Warszaw´┐Ż. By´┐Ż to dla tego pilota okres bardzo napi´┐Żty, gdy´┐Ż przygotowuj´┐Żc si´┐Ż do Challenge'32 i wsp´┐Żpracuj´┐Żc z konstruktorami przy opracowywaniu i pr´┐Żbach RWD-6 w Warszawie by´┐Ż on jednocze´┐Żnie ca´┐Ży czas odpowiedzialny za szkolenie plot´┐Żw w D´┐Żblinie. Kr´┐Żtki rozbieg RWD-7 pozwala´┐Ż mu startowa´┐Ż bezpo´┐Żrednio spod hangaru, bez konieczno´┐Żci marnowania cennego czasu na ko´┐Żowanie po lotnisku.

Po Challenge'32, kiedy samolot nie by´┐Ż ju´┐Ż wytw´┐Żrni potrzebny, przekazano go do u´┐Żytkowania w Aeroklubie Warszawskim. Tu z jednososobow´┐Ż za´┐Żog´┐Ż RWD-7 by´┐Ż czasem wykorzystywany r´┐Żwnie´┐Ż do trenowania akrobacji.

W roku 1936 maszyn´┐Ż naby´┐Ż zami´┐Żowany lotnik-turysta, kpt. pil. Zbigniew Babi´┐Żski, kt´┐Żry lata´┐Ż na niej z powodzeniem przez dwa nast´┐Żpne lata. Prototyp ostatecznie skasowano w roku 1938.

 

 

Przypisy:

1 Dok´┐Żadnie by´┐Żo to 5996 metr´┐Żw.
   

Dane techniczne RWD-7

Rozpi´┐Żto´┐Ż´┐Ż: 9,8 m   Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż minimalna: 65 km/h
D´┐Żugo´┐Ż´┐Ż: 6,3 m   Wznoszenie:  6,2 m/s
Wysoko´┐Ż´┐Ż: 2,0 m   Pu´┐Żap:  6000 m
Powierzchnia no´┐Żna: 13,6 m2   Zasi´┐Żg:  260 km
Masa w´┐Żasna: 246 kg   Rozbieg: 18 m
Masa u´┐Żyteczna: 194 kg   Dobieg: ... m
Masa ca´┐Żkowita: 440 kg   Zu´┐Życie paliwa: 20 l/h
Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż maksymalna: 186 km/h   Maksymalny czas trwania lotu: 1,8 h
Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż przelotowa: 160 km/h   Silnik AS Genet II o mocy: 75 KM

 

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.